Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na FCI národných CAC výstavách

adminDCK SKJ

Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy musí byť prihláška doložená kópiou povinného certifikátu vydaného DK SKJ, že pes splnil nasledujúce požiadavky: 1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii. 2. Dôkaz o úspešnej účasti na najmenej štyroch podujatiach podľa FCI (dostihy, coursing) minimálne národnej úrovne. 3. Dôkaz o tom, že sa pes umiestnil najmenej dvakrát v prvej polovici súťažiacich daného … Čítať viac

BODOVACÍ SYSTÉM PRE ZÍSKANIE TITULU DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR

adminDCK SKJ

1.Národný dostih v SR i v zahraničí:     Finále : 6 – 1 bodov 6-5-4-3-2-12. Medzinárodné a majstrovské dostihy v SR i v zahraničí:     Finále : 12 – 7 bodov 12-11-10-9-8-73. MS + ME :     20 – 1 (1. – 20. miesto) 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1Do celkového hodnotenia sa započítava:– 5 najlepších výsledkov      – minimálny počet absolvovaných dostihov je 4 pre málopočetné plemená, 3 pre ostatnýchPri rovnosti bodov rozhoduje … Čítať viac

Oznam od prezidenta CdL pána Martina Haasa

adminDCK SKJ

Vipet pes: Aschley Stohe, narodený: 17.07.2004, č. licencie: CMKU WH 726/06, tatoo: 1970, majiteľka: Petra Parizkova, Janackova 932, CZ-289 03 Mestec Kralove, sa zúčastňuje dostihov so sfalšovaným zápisom o meraní výšky. Dostihová licencia je tým neplatná a preto sú požiadaní všetci poriadatelia podujatí v prípade štartu tohto psa odobrať mu dostihovú licenciu a doručiť ju delegátovi CdL. Adresa: MVDr. Petr … Čítať viac

Oznam pre majiteľov chrtov, ktorí robia licenčné skúšky

adminDCK SKJ

Chcem upozorniť na problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri skladaní licenčných skúšok. U nás sa stačí pri žiadosti o dostihovú licenciu preukázať len predpísanými behmi v tréningovej karte. Na niektorých dráhach v zahraničí majú prax, že vyžadujú zapísaných najmenej päť absolvovaných tréningov pred samotnými skúškami. Určite každý so svojím chrtom pred tým trénuje, len si to nedáva zapisovať. Odporúčam preto, … Čítať viac

Najdôležitejšie zmeny Dostihového poriadku platného od 1.1.2007

adminDCK SKJ

5.4 UDELENIE TITULUTitul Dostihový šampión, Champion International de Course (CIC) bude potvrdený, ak chrt splní nasledujúce podmienky:Vo veku viac ako 15 mesiacov musí chrt dosiahnuť najmenej dva Certifikats d´Aptitude au Championat International de Léviers – CACIL v dvoch rôznych krajinách víťazstvom alebo zodpovedajúcim umiestnením na dostihoch alebo coursingu poriadaných pod záštitou FCI. Medzi prvým a posledným čakatelstvom CACIL musí uplynúť … Čítať viac

Nové pravidlá FCI

adminDCK SKJ

Od 1.1.2007 platia nové pravidlá FCI pre dostihy a coursingy. Originálne verzie: v angličtine a v nemčine.

Zmeny v predpisoch

adminDCK SKJ

Dňa 29.6.2006 DK SKJ na svojom zasadaní schválila nasledovné zmeny vo Vykonávacích predpisoch k dostihovému poriadku, Vykonávacie ustanovenia pre športové podujatia chrtov a udeľovanie titulu Dostihový víťaz SR: VYKONÁVACIE PREDPISYk dostihovému poriadku FCI Dostihová komisia národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty (DK SKJ) pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov … Čítať viac

Zápisnica DK SKJ zo dňa 29.06.2006

adminDCK SKJ

Prítomní: za RHS Martin Latečka, za KCHCH Jozef Kaffka, predseda DK SKJ Ratmír Mozolák Hostia: Zdenek Kutlach, Vlastislav Vojtek, Iveta Vojteková, Martin Dian, Zuzana Mikušová, Dana Macejová,             Norbert Doležílek  • Dostihová komisia schválila spôsobilosť dostihovej dráhy v Ivánke pri Nitre.• Prerokovala a schválila zmeny vo vykonávacích predpisoch k DP FCI.• DK schválila zmenu vo vykonaní licenčných skúšok. Platí od 1.1.2007.• Vzala na vedomie … Čítať viac

VYKONÁVACIE PREDPISY PRE NÁRODNÉ PODUJATIA

adminDCK SKJ

Dostihová komisia národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty (DK SKJ) pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov FCI (Commission de Lévriers-CDL), dňa 17.9.1998. 1. Poriadanie športových podujatí členmi národného zväzu SKJ sa v zásade riadi medzinárodným dostihovým poriadkom FCI. DK SKJ sleduje vydaním smerníc jednotný výklad dostihového poriadku FCI. Upresňuje … Čítať viac

Dostihová komisia národného zväzu (v súčasnosti SKJ)

adminDCK SKJ

Podobne ako Medzinárodná kynologická federácia FCI má svoju komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov CdL (Commission de Levrier), tak aj jednotlivé národné zväzy zastúpené v FCI majú svoju dostihovú komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov v rámci svojej pôsobnosti. V SR je to DK SKJ, kde majú zastúpenie svojim delegátom kluby zaoberajúce sa chovom a športovou činnosťou chrtov.  DK SKJ … Čítať viac