BODOVACÍ SYSTÉM PRE ZÍSKANIE TITULU DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR

adminDCK SKJ

1.Národný dostih v SR i v zahraničí:
     Finále : 6 – 1 bodov 6-5-4-3-2-1
2. Medzinárodné a majstrovské dostihy v SR i v zahraničí:
     Finále : 12 – 7 bodov 12-11-10-9-8-7
3. MS + ME :
     20 – 1 (1. – 20. miesto) 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Do celkového hodnotenia sa započítava:
– 5 najlepších výsledkov     
– minimálny počet absolvovaných dostihov je 4 pre málopočetné plemená, 3 pre ostatných
Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.

Vysvetlenie k bodu 2.:
–––––––––––––––––––
      Za majstrovský dostih sú považované iba majstrovstvá štátu (Majstrovstvá SR)
V zahraničí – národné a medzinárodné majstrovstvá konkrétneho štátu. (napr. Majstrovstvá Rakúska, Maďarska, Nemecka…) 
      Na základe tohoto systému si musí každý uchádzač o titul DV sám spracovať svoje dostihové výsledky. Tieto musia byť zdokladované fotokópiou dostihovej knihy s výsledkami, kam mu ich zapísal príslušný klub kde dostih absolvoval.
      Spracované výsledky musia byť odoslané na preverenie a ďalšie spracovanie predsedovi DK: Luboš Csöglei, Žitná ul. 10, 83106 Bratislava 36, mobil: 0918767415, e-mail: lubos.csoglei@gmail.com najneskôr do 31.10. Zároveň sa tento dátum berie ako uzávierkový.

Pre dostihovú komisiu vypracoval: T. Haring
Platí až do odvolania.

schválené DK SKJ 30.11.2000