VYKONÁVACIE PREDPISY PRE NÁRODNÉ PODUJATIA

adminDCK SKJ

Dostihová komisia národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty (DK SKJ) pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov FCI (Commission de Lévriers-CDL), dňa 17.9.1998.

1. Poriadanie športových podujatí členmi národného zväzu SKJ sa v zásade riadi medzinárodným dostihovým poriadkom FCI. DK SKJ sleduje vydaním smerníc jednotný výklad dostihového poriadku FCI. Upresňuje body, v ktorých dostihový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav pre národné dostihy.
2. Žiadosť na poriadanie medzinárodných akcií (dostihov, coursingu a pod.) sa predkladá na schválenie Dostihovej komisii SKJ do 10. augusta predchádzajúceho roku.
2.1. Podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za podujatia na národnej úrovni.
2.2. Národné podujatia povoľuje Dostihová komisia SKJ. Žiadosti na poriadanie národných podujatí sa podávajú na Dostihovú komosiu SKJ do 25. novembra   predchádzajúcehu roku. Akcie, ktoré nie sú povolené Dostihovou komisiou SKJ sú neplatné.
2.3. Povolenie za každé podujatie je viazané na poplatok, ktorý je nutné zaplatiť spolu so žiadosťou do 25. novembra.
3. Pridáva sa v bode 1.4.1 pre plemená whippet a taliánsky chrtík s vyššou kohútikovou mierou môžu byť vypísané kategórie šprintérov.
4. Dostihovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje Dostihovou komisiou poverený registrátor na základe licenčnej karty mladých (tréningová karta), ktorá obsahuje údaje podľa bodu 1.6.1 a vystavuje sa na žiadosť majiteľa psa vo veku: malé plemená 12 mesiacov, veľké plemená 15 mesiacov. Podmienkou pre vystavenie medzinárodnej licenčnej karty je absolvovanie 1x sólobeh a 3x čisté spoločné behy za prítomnosti hlavného rozhodcu, ktorý toto potvrdí v karte mladých. Behy musia byť vykonané na dvoch rôznych dráhach. Medzinárodná licenčná karta je vystavená na žiadosť majiteľa psa vo veku: pre malé plemená 15 mesiacov, pre veľké plemena 18 mesiacov.
5. Pridáva sa. V záujme jednotného postupu národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty a jej dostihovej komisie pri riešení zápisov cudzími, disidentskými organizáciami do dokladov vydávaných DK SKJ platí:
a/ Doklady vydané DK SKJ je možné používať výhradne len na podujatiach konaných podľa pravidiel FCI a u poriadateľov, ktorí sú členmi FCI.
b/ Na podujatiach schválených a povolených DK SKJ je oprávnený štart iba s dostihovou licenciou vydanou národným zväzom, ktorý je členom FCI. Ak poriadateľ na takomto podujatí povolí účasť s inou licenciou, je toto podujatie neplatné.
c/ V prípade zápisu akéhokoľvek údaju do dostihovej/coursingovej knihy, dostihovej/coursingovej licencie, tréningovej karty od rozhodcu, organizátora alebo inej osoby, u poriadateľa ktorý nie je členom FCI alebo na podujatí, ktoré sa nekoná podľa pravidiel FCI, je tento doklad znehodnotený a stratil platnosť.
6. Vypísanie športového podujatia (dostihu, coursingu a pod.) je povolené po schválení Dostihovou komisiou SKJ.
6.1. Výšku štartovného poplatku určuje usporiadateľ.
6.2. Prihlášky odosiela majiteľ psa na kontaktnú adresu a v termíne podľa pokynov usporiadateľa. Prihláška musí obsahovať údaje uvedené v licenčnej karte.
7. V bode 2.3.1. sa mení: Pre národný dostih nahrádza jury jeden hlavný rozhodca.
7.1 V bode 2.3.3 sa mení: Pre národný dostih postačuje jeden cieľový rozhodca. Pri videosystéme môže jeho funkciu vykonávať hlavný rozhodca.
7.2 V bode 2.3.5 sa mení: Mení sa na dvoch dráhových rozhodcov.
7.3 Bod 2.3.6  Pod pojmom štartovacia skupina sa myslí obsluha v sedlisku, štartér pri boxoch (musia to byť zaškolené, poriadatelom určené plnoleté osoby).
7.4 V bode 2.5. doplňuje sa; štart prebieha zo zatvoreného boxu, pri štarte z otvoreného boxu (zadné dvierka) je beh neplatný a označený za nedobeh.
7.5 V bode 2.5 doplňuje sa; f/ boxy musia mať zadné, pevne uzatvárateľné dvierka.
8. Dopĺňa sa bod 1.9.3 Pri druhej a ďaľšej diskvalifikácii usporiadateľ odoberie kompletnú dostihovú licenciu a túto zašle príslušnému národnému zväzu – registrátorovi diskvalifikácií . V prípade prvých diskvalifikácií zašle registrátorovi ich zoznam.
9. Usporiadateľ pošle bezodkladne po skončení podujatia dva programy so zapísanými výsledkami Dostihovej komisii SKJ na aktuálnu adresu registrátora výsledkov.
10. Pre bod 1.7.1 medzinárodného dostihového poriadku platí výnimka pre náhubok pre plemeno taliansky chrtík.
11. Vykonávacie predpisy nadobúdajú platnosť po schválení Dostihovou komisiou SKJ dňa 11.12.1998. Zmeny schválené 29.06.2006 v Bratislave.