Zmeny v predpisoch

adminDCK SKJ

Dňa 29.6.2006 DK SKJ na svojom zasadaní schválila nasledovné zmeny vo Vykonávacích predpisoch k dostihovému poriadku, Vykonávacie ustanovenia pre športové podujatia chrtov a udeľovanie titulu Dostihový víťaz SR:

VYKONÁVACIE PREDPISY
k dostihovému poriadku FCI

Dostihová komisia národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty (DK SKJ) pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov FCI (Commission de Lévriers-CDL), dňa 17.9.1998.
1. Poriadanie športových podujatí členmi národného zväzu SKJ sa riadi pravidlami FCI. DK SKJ sleduje vydaním smerníc jednotný výklad dostihového poriadku FCI. Upresňuje body, v ktorých dostihový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav pre národné dostihy.
2. Žiadosť na poriadanie medzinárodných akcií (dostihov, coursingu a pod.) sa predkladá na schválenie Dostihovej komisii SKJ do 10. augusta predchádzajúceho roku.
2.1. Podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za podujatia na národnej úrovni.
2.2. Národné podujatia povoľuje Dostihová komisia SKJ. Žiadosti na poriadanie národných podujatí sa podávajú na Dostihovú komosiu SKJ do 25. novembra   predchádzajúcehu roku. Akcie, ktoré nie sú povolené Dostihovou komisiou SKJ sú neplatné.
2.3. Povolenie za každé podujatie je viazané na poplatok, ktorý je nutné zaplatiť spolu so žiadosťou do 25. novembra.
3. Pridáva sa v bode 3.2. písmeno ch/ pre plemená whippet a taliánsky chrtík s vyššou kohútikovou mierou môžu byť vypísané kategórie šprintérov.
4. Dostihovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje Dostihovou komisiou poverený registrátor na základe licenčnej karty mladých (tréningová karta), ktorá obsahuje údaje podľa bodu 4.1., 4.2. a vystavuje sa na žiadosť majiteľa psa vo veku: malé plemená 12 mesiacov, veľké plemená 15 mesiacov. Podmienkou pre vystavenie medzinárodnej licenčnej karty je absolvovanie 1x sólobeh a 3x čisté spoločné behy za prítomnosti hlavného rozhodcu, ktorý toto potvrdí v karte mladých. Behy musia byť vykonané na dvoch rôznych dráhach. Medzinárodná licenčná karta je vystavená na žiadosť majiteľa psa vo veku: pre malé plemená 15 mesiacov, pre veľké plemena 18 mesiacov.
4.5. Pridáva sa. V záujme jednotného postupu národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty a jej dostihovej komisie pri riešení zápisov cudzími, disidentskými organizáciami do dokladov vydávaných DK SKJ platí:
a/ Doklady vydané DK SKJ je možné používať výhradne len na podujatiach konaných podľa pravidiel FCI a u poriadateľov, ktorí sú členmi FCI.
b/ Na podujatiach schválených a povolených DK SKJ je oprávnený štart iba s dostihovou licenciou vydanou národným zväzom, ktorý je členom FCI. Ak poriadateľ na takomto podujatí povolí účasť s inou licenciou, je toto podujatie neplatné.
c/ V prípade zápisu akéhokoľvek údaju do dostihovej/coursingovej knihy, dostihovej/coursingovej licencie, tréningovej karty od rozhodcu, organizátora alebo inej osoby, u poriadateľa ktorý nie je členom FCI alebo na podujatí, ktoré sa nekoná podľa pravidiel FCI, je tento doklad znehodnotený a stratil platnosť.
5. Vypísanie športového podujatia (dostihu, coursingu a pod.) je povolené po schválení Dostihovou komisiou SKJ.
5.1. Výšku štartovného poplatku určuje usporiadateľ.
5.3. Prihlášky odosiela majiteľ psa na kontaktnú adresu usporiadateľa najneskôr 14 dní pred konaním dostihu. Usporiadateľ je povinný prihlášku potvrdiť. Prihláška musí obsahovať údaje uvedené v licenčnej karte.
9.1.1. Pre národný dostih nahrádza jury jeden hlavný rozhodca.
9.3.1. Pre národný dostih postačuje jeden rozhodca. Pri videosystéme môže jeho funkciu vykonávať hlavný rozhodca.
9.5.1. Mení sa na dvoch dráhových rozhodcov.
9.6.1. Pod pojmom štartovacia skupina sa myslí obsluha v sedlisku, štartér pri boxoch (musia to byť zaškolené, poriadatelom určené plnoleté osoby).
9.6.2. Doplňuje sa; štart prebieha zo zatvoreného boxu, pri štarte z otvoreného boxu (zadné dvierka) je beh neplatný a označený za nedobeh.
11. Dopĺňa sa do písmena d/ boxy musia mať zadné, pevne uzatvárateľné dvierka.
13.5. Pri druhej a ďaľšej diskvalifikácii usporiadateľ odoberie kompletnú dostihovú licenciu a túto zašle príslušnému národnému zväzu – registrátorovi diskvalifikácií . V prípade prvých diskvalifikácií zašle registrátorovi ich zoznam.
15.1. Usporiadateľ pošle bezodkladne po skončení podujatia dva programy so zapísanými výsledkami Dostihovej komisii SKJ na aktuálnu adresu registrátora výsledkov.
20. Vykonávacie predpisy nadobúdajú platnosť po schválení Dostihovou komisiou SKJ dňa 11.12.1998. Zmeny schválené 29.06.2006 v Bratislave.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE PRE ŠPORTOVÉ PODUJATIA CHRTOV.

1. Na športové podujatia poriadané klubom sa prihlasuje písomne najneskôr 14 dní pred termínom podujatia na aktuálnej kontaktnej adrese. Zúčastnení psi majiteľov, ktorí nestihli uzávierku sa považujú za neprihlásených a majiteľ je povinný zaplatiľ popri štartovnom aj prípadný sankčný poplatok.
2. Prihláška musí obsahovať minimálne meno psa, plemeno, pohlavie, číslo zápisu v PK, dátum narodenia, číslo dostihovej licencie, meno a adresu majiteľa.
3. Záujemci o licenčné skúšky si vyžiadaju tréningovú kartu na Dostihovej komisii.  Po splnení licenčných skúšok zašlú tréningovú kartu s výsledkom merania (u plemien kde sa vyžaduje meranie), kópiu Preukazu o pôvode, potvrdenie o členstve v klube a poplatok t.č. 100,-Sk registrátorovi dostihových licencií, ktorý vydá po splnení ďaľších podmienok (vek, zápis v nár. reg. atď.) dostihovú knihu s licenciou.
4. Licenčné skušky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a troch čistých spoločných behov. Behy musia byť vykonané na dvoch rôznych dráhach. Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom podujatia, ktorý to vyznačí v tréningovej karte.
5. Dostihová komisia uznáva licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dostihových dráhach.
6. Pes smie mať iba jednu dostihovú licenciu podľa štátnej príslušnosti resp. trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí jeho nová, posledná licencia a predchádzajúca je automaticky neplatná, s ktorou nesmie pretekať.
7. Pre psov, pre ktorých sú predpísané merania určila Dostihová komisia, troch meracích rozhodcov MVDr. Michaelu Pavláskovú, Ivetu Vojtekovú a Vlastimila Vojteka, ktorí jediní sú oprávnení vykonávať merania psov pre účely slovenských dostihových licencií. Iné merania sú neplatné.
8. Pri nadobudnutí  psa, slovenským majiteľom, s cudzou licenciou krytou FCI, vydá Dostihová komisia na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej licencie a Preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú licenciu. U psov podliehajúcich meraniu je povinné nové meranie u nás určenými rozhodcami.
9. V prípade nadobudnutia psa s licenciou, ktorá nie je krytá FCI, musí takýto pes vykonať licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI, ako je uvedené v bode 4. 
Zmena schválená DK SKJ 29.06.2006 v Bratislave, platnosť nadobúda od 01.01.2007.

Udelenie titulu Dostihový víťaz SR je podmienené:
1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli dostihov o titul Dostihový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje DK SKJ.
2. Na každý rok je určený počet bodovacích dostihov. Z týchto dostihov sa zúčastneným psom započítavajú najlepšie výsledky z najviac piatich dostihov. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v troch dostihoch, málopočetné plemená musia absolvovať najmenej štyri dostihy.
3. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 31. októbra zašle výsledky a dostihovú knihu na Dostihovú komisiu.
4. Dostihová komisia po predložení výsledkov spočíta body pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.
5. Po získaní titulu majiteľ psa, predloží Dostihovú knihu a Preukaz o pôvode na Dostihovú komisiu a táto po overení požiada SKJ o zápis.
6. Systém bodovania:
A finále 1/15b, 2/13b, 3/11b, 4/9b, 5/8b, 6/7b,
B finále 1/6b, 2/5b, 3/4b, 4/3b, 5/2b, 6/1b.
7. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci  počet lepších umiestnení.
8. Dostihová komisia má právo za výnimočných okolností neudeliť titul Dostihový víťaz SR.
Zmena schválená DK SKJ 29.06.2006 v Bratislave. (Pre rok 2006 platí tzv. Haringov systém bodovania).