Najdôležitejšie zmeny Dostihového poriadku platného od 1.1.2007

adminDCK SKJ

5.4 UDELENIE TITULU
Titul Dostihový šampión, Champion International de Course (CIC) bude potvrdený, ak chrt splní nasledujúce podmienky:
Vo veku viac ako 15 mesiacov musí chrt dosiahnuť najmenej dva Certifikats d´Aptitude au Championat International de Léviers – CACIL v dvoch rôznych krajinách víťazstvom alebo zodpovedajúcim umiestnením na dostihoch alebo coursingu poriadaných pod záštitou FCI. Medzi prvým a posledným čakatelstvom CACIL musí uplynúť najmenej jeden rok a jeden deň.

5.5 VÝSTAVNÉ POŽIADAVKY
Chrt musí získať od dvoch rôznych rozhodcov na dvoch medzinárodných výstavách pod záštitou FCI hodnotenie najmenej veľmi dobrý VD, v triede mladých, starší ako 15 mesiacov, medzitriede, otvorenej, pracovnej alebo triede šampiónov. Najmenej jedno z hodnotení, ktoré má slúžiť na priznanie titulu Champion International de Course (CIC) musí byť nadobudnuté pred prvým čakatelstvom CACIL. Dôkazom o tom, že táto požiadavka bola splnená, je priloženie kópie hodnotenia k prihláške na podujatie. Bez tohto sa nemôže chrt o CACIL alebo R-CACIL uchádzať.

6. PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE DO PRACOVNEJ TRIEDY
Aby mohol byť chrt prihlásený do pracovnej triedy, musí majiteľ k prihláške priložiť kópiu predpísaného certifikátu. Certifikát vyhotoví príslušný národný kynologický zväz, člen FCI pri splnení týchto podmienok:
1. Chrt vlastní platnú dostihovú alebo coursingovú licenciu.
2. V časovom období väčšom ako jeden rok a jeden deň sa najmenej 4x zúčastnil na medzinárodnom CACIL dostihu alebo coursingu.
3. Musí preukázať, že najmenej 2x sa umiestnil v prvej polovici zúčastnených. V prípade coursingu musí naviac získať najmenej 2/3 možného počtu bodov podľa hodnotiacich kritérií bod 3.7 tohto poriadku.

Pre nedostatok času sú preložené iba body s najdôležitejšími zmenami. Celý Dostihový a coursingový poriadok v anglickom a nemeckom jazyku je k dispozícii na stránkach klubov. V spornom prípade platí anglická verzia.