Zasadnutie členskej schôdze RHS 2015

Ivan PadejAktuality, KlubPridať komentár

Vážení členovia klubu RHS! Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 18. 10. 2015 o 10:00 hod. v Lietavskej Lúčke, Na Sihoti 265/8. Program schôdze: Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za posledný rok. Stratégia a vízia klubu na nasledujúce obdobie. Voľba členov výboru RHS. Kalendár plánovaných podujatí RHS … Čítať viac

Poplatky

adminKlub2 Comments

Poplatky   Členské Uhradené do 15.3. Uhradené od 16.3. radoví členovia 16,- € 20,- € noví členovia 20,- € 20,- € študenti od 15r.  – 18r. 8,- € 10,- € aktívni* darcovia krvi** 8,- € 10,- € *aktívny darca = ten, ktorý bol od r.2014 aspoň 1-krát na odbere krvi **treba doložiť kópiu preukazu darcu Členské uhrádzajte na účet 1432 530 … Čítať viac

Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014

adminKlub

Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014 v Lietavskej Lúčke pri Žiline Prítomní: viď prezenčná listina Program: 1. Otvorenie; schválenie programu; voľba zapisovateľa a overovateľov 2. Rozšírenie výboru o člena pre nechrty, člena pre sponzoring a o regionálnych zástupcov a pokladníkov; voľba členov nového výboru; voľba členov kontrolnej a revíznej komisie 3. Schválenie … Čítať viac

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009

adminKlubPridať komentár

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009 Výročnú členskú schôdzu otvorila tajomníčka Dáša Šuleková oboznámením zúčastnených s programom schôdze:1. prezentácia účastníkov2. činnosť a hospodárenie klubu3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu4. zmeny vo výbore klubu5. správa DK SKJ6. Diskusia Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom. 1. Prezentácia účastníkov Prítomní členovia podľa priloženej … Čítať viac

Udeľovanie titulu Coursingový víťaz

adminKlubPridať komentár

Titul Coursingový víťaz Slovenskej republiky udeľuje Dostihová komisia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len DK SKJ) na základe vyhodnotenia výsledkov z bodovacích podujatí. Nasledujúce coursingové podujatia sú bodovacie pre súťaž o titul Coursingový víťaz SR. 1.       27.5.2006, Majstrovstvá Slovenska – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS 2.       23.7.2006, Grand Prix Bratislava – CACIL, CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS 3.       1.10.2006, Memoriál MVDr. … Čítať viac

Zápisnica z 29.6.2006

adminKlubPridať komentár

Prítomní:Daša Belunkova, Dana Macejová, Erika Latečková, Zuzana Mikusova, Ivana Vojteková, Martin Dian,  Vlasto Vojtek, Ratmír Mozolák, Martin Latečka, Noro Doležílek, Dodo Kaffka, Zdeněk Kutlach   1,  Prítomní schválili s pripomienkami personálne obsadenie organizačného výboru akcie GRAND PRIX Bratislava 2006 2, Z dôvodu odstúpenia p. Brezovského z funkcie pokladník bola schválená do uvedenej funkcie p. Juli Doležílková 3, p. Vlasto Vojtek … Čítať viac

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 13.5.2006

adminKlubPridať komentár

Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda klubu p. Kutlach oboznámením zúčastnených s programom schôdze: 1. prezentácia účastníkov2. činnosť a hospodárenie klubu3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu4. zmeny vo výbore klubu5. správa DK SKJ Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom. 1. Prezentácia účastníkov Prítomní členovia podľa priloženej prezenčne listiny 2. Činnosť a hospodárenie klubuSprávu a plán činnosti na ďalšie obdobie … Čítať viac