Udeľovanie titulu Coursingový víťaz

adminKlub

Titul Coursingový víťaz Slovenskej republiky udeľuje Dostihová komisia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len DK SKJ) na základe vyhodnotenia výsledkov z bodovacích podujatí.

Nasledujúce coursingové podujatia sú bodovacie pre súťaž o titul Coursingový víťaz SR.

1.       27.5.2006, Majstrovstvá Slovenska – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

2.       23.7.2006, Grand Prix Bratislava – CACIL, CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

3.       1.10.2006, Memoriál MVDr. Danice Kocúrovej – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

Udelenie titulu Coursingový víťaz SR je podmienené:

1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli bodovacích coursingov o titul Coursingový víťaz SR, ktorý pre každý rok vypisuje DK SKJ.

2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí mať platný dobeh najmenej v dvoch bodovacích coursingoch poriadaných klubom RHS.

3. Podklady pre DK SKJ zabezpečí, vyhotoví a predloží klub RHS.

4. DK SKJ po predložení podkladov vyhodnotí výsledky pre každé plemeno a pohlavie.  Následne oficiálne vyhlási víťazov za príslušný rok.

5. Po udelení titulu Coursingový víťaz SR, majiteľ psa predloží Dostihovú knihu na DK SKJ kde mu bude získaný titul zapísaný do dokladu, ktorý slúži ako podklad pre zápis do Preukazu o pôvode psa.

6. Bodovací systém pre udelenie titulu Coursingový víťaz SR: všetky podujatia sú bodované spôsobom 15 – 1 1.miesto – 15 b., 2.miesto – 13 b., 3.miesto – 11 b., 4.miesto – 9 b., 5.miesto – 8 b., 6.miesto – 7 b., 7.miesto – 6 b., 8.miesto – 5 b., 9.miesto – 4 b., 10.miesto – 3 b., 11.miesto – 2 b., 12.miesto – 1 b.,ďalšie miesta – 0 b.

7. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci počet lepších umiestnení.

8. Dostihová komisia SKJ si vyhradzuje právo za výnimočných okolností titul Coursingový víťaz SR neudeliť.