Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 13.5.2006

adminKlub

Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda klubu p. Kutlach oboznámením zúčastnených s programom schôdze:

1. prezentácia účastníkov
2. činnosť a hospodárenie klubu
3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
4. zmeny vo výbore klubu
5. správa DK SKJ

Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom.

1. Prezentácia účastníkov
Prítomní členovia podľa priloženej prezenčne listiny

2. Činnosť a hospodárenie klubu
Správu a plán činnosti na ďalšie obdobie predniesli p. Kutlach a p. Šuleková.
Klub RHS v roku 2006 finančne podporil darom 10.000 Sk Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice pre povodňou postihnutú dostihovú dráhu, na ktorej sa v minulých rokoch konali aj Majstrovstvá Slovenska.
V najbližších týždňoch by mal doraziť z USA ďalší navijak pre coursing, ktorý bude mať aj možnosť použitia nekonečného zajaca.
Klub RHS navrhuje DK SKJ pre rok 2006 nových kandidátov na rozhodcov pre dostihy a coursing:
N.Doležilek, D.Macejová, L.Csoglei, J.Kadnárová

3. Zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
Zmeny v stanovách podľa prílohy Stanovy klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
Zmena adresy na: Sídlo klubu: adresa predsedu klubu Zdeněk Kutlach, Cabanova 19, 84102 Bratislava
Hlasovanie:
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

4. Zmeny vo výbore klubu

Členovia DK SKJ za RHS
Martin Latečka
Norbert Doležílek

Hlasovanie:
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných
Pokladník
Peter Brezovský
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Člen výboru pre plemená mimo X.skupiny FCI
Jana Kadnárová
za:9, proti:0, zdržalo sa:1 prítomných

Technický referent
Martin Latečka
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Revízna komisia
Petráková Ivana
Polčičová Pavlína
Macejová Dana
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Výbor klubu bude pracovať v nasledujúcom období v zložení:
Predseda: Zdeněk Kutlach
Tajomník: Dáša Šuleková
Členovia DK SKJ: Martin Latečka, Norbert Doležílek(zastupiteľnosť, spolu 1 hlas v DK SKJ)
Pokladník: Peter Brezovský
Člen výboru pre plemená mimo X.skupiny FCI: Jana Kadnárová
Technický referent: Martin Latečka
Revízna komisia: Petráková Ivana, Polčicová Pavlína, Macejová Dana

5. Správa DK SKJ
Podobne ako Medzinárodná kynologická federácia FCI má svoju komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov CdL (Commission de Levrier), tak aj jednotlivé národné zväzy zastúpené v FCI majú svoju dostihovú komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov v rámci svojej pôsobnosti. V SR je to DK SKJ, kde majú zastúpenie svojim delegátom kluby zaoberajúce sa chovom a športovou činnosťou chrtov.  DK SKJ sa skladá zo zástupcov klubov kde delegát za RHS je pán Martin Latečka a delegát za KCHCH je pán Ing. Jozef Kaffka, predsedom je pán Ratmír Mozolák. DK SKJ okrem svojej riadiacej činnosti keď schvaľuje a povoľuje športové podujatia, koordinuje ich termíny podľa požiadaviek klubov, vytvára termínový kalendár domácich podujatí, prideľuje podujatiam zadávanie čakatelstva na šampióna CACT, tvorí a koordinuje s CdL pravidlá či už pre dostihy tak aj pre coursing, prispôsobuje ich domácim podmienkam, oboznamuje s novinkami z CdL kluby, prostredníctvom SKJ komunikuje s FCI, taktiež robí služby pre kluby a ich jednotlivých členov. Vydáva doklady dostihovú knihu, dostihovú licenciu, tréningové karty mladých, prostredníctvom DK sa obracajú členovia klubov na národný zväz so žiadosťami o vydanie certifikátu pre pracovnú triedu, robí výpisy vynikajúcich výsledkov v dokladoch pre potreby zápisu do Preukazu o pôvode psa a pod. DK sa stará aj o to, aby bol dostatok rozhodcov, ich školenie, skúšky a kvalifikáciu, DK tiež určuje rozhodcov, ktorí jediní sú oprávnení robiť merania chrtov pre potreby športovej činnosti. DK sa stará vo všeobecnosti aby aj v prípade nefunkčnosti klubov bola zabezpečená možnosť pre záujemcov vykonávať športovú činnosť chrtov. DK SKJ je  kompetentná vykonávať svoju činnosť, vyjadrovať sa a slúžiť výhradne pre potreby klubov a členov zastrešených pod národným zväzom a FCI.