Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009

adminKlub

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009

Výročnú členskú schôdzu otvorila tajomníčka Dáša Šuleková oboznámením zúčastnených s programom schôdze:
1. prezentácia účastníkov
2. činnosť a hospodárenie klubu
3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
4. zmeny vo výbore klubu
5. správa DK SKJ
6. Diskusia

Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom.

1. Prezentácia účastníkov
Prítomní členovia podľa priloženej prezenčne listiny

2. Činnosť a hospodárenie klubu
Správu a plán činnosti na ďalšie obdobie predniesli p. Petrovská a p. Šuleková.

Na použitie je pripravený nekonečný navijak, mala by sa uľahčiť organizácia tréningov a časom aj pretekov. Rieši sa napájanie, správu podal p. Dömény.
Na sezónu 2009 máme prisľúbené sponzorstvo od firiem Royal Canin a Doss na preteky 3.5.2009 a 2.8.2009. Na jeseň by sa mal uskutočniť ešte klubový pretek pre nechrtie plemená – na tento pretek ešte nie je sponzor na krmivo, v tom období je svetová výstava.

Klub RHS navrhuje DK SKJ pre rok 2009 nových kandidátov na rozhodcov pre dostihy a coursing:
Jana Mrázová, Emília Petrovská
3. Zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
Zmeny v stanovách podľa prílohy Stanovy klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
Zmena adresy na: Sídlo klubu: Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 42, 811 02 Bratislava

Hlasovanie:
za: 11 , proti:  0, zdržalo sa: 0 prítomných

4. Zmeny vo výbore klubu
Predseda
Ing. Dáša Šuleková
Hlasovanie:

Tajomník
Peter Dömény

Pokladník
Mgr. Dana Macejová, PhD.

Člen DK SKJ za RHS
Mgr. Dana Macejová, PhD.

Člen výboru pre propagáciu
Ing. Jozef Kaffka

Člen výboru pre financie
Emília Petrovská

Hlasovanie spoločne za celý výbor
za: 11, proti:0 , zdržalo sa:  0 prítomných

Revízna komisia
Juliana Doležílková
Jana Mrázová
Ing. Pavlína Polčičová

za:11, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Výbor klubu bude pracovať v nasledujúcom období v zložení:

Predseda: Ing. Dáša Šuleková
Tajomník: Peter Dömény
Člen DK SKJ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Pokladník: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Člen výboru pre propagáciu: Ing. Jozef Kaffka
Člen výboru pre financie: Emília Petrovská

Revízna komisia:
Juliana Doležílková
Jana Mrázová
Ing. Pavlína Polčičová

6. Diskusia
Návrh p. Šulekovej, aby sa každému členovi klubu, ktorý do klubu vstúpil najneskôr 1.5.2009, a zúčastní sa dostihových(v DE) alebo coursingových(v CZ) ME 2009 a umiestni sa v prvej polovici účastníkov, preplatilo štartovné na ME. Vzťahuje sa len na účastníkov, ktorí budú reprezentovať Slovensko.
Hlasovanie:
za:11, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

27.3.2009 Sv. Jur