Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014

adminKlub

Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014 v Lietavskej Lúčke pri Žiline

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie; schválenie programu; voľba zapisovateľa a overovateľov
2. Rozšírenie výboru o člena pre nechrty, člena pre sponzoring a o regionálnych zástupcov a pokladníkov; voľba členov nového výboru; voľba členov kontrolnej a revíznej komisie
3. Schválenie nových stanov RHS
4. Vnútorné predpisy a smernice – návrh na vytvorenie
5. Pretek pre nechrty – schválenie termínu, rozhodcov
6. Pretek MOLDAVA 2015 – požiadavka na CACT pretek
7. Úprava pravidiel pre nechrty
8. Klubová internetová stránka – obnova, prístup k aktualizáciám
9. Zľava na štartovnom pre členov RHS
10. Diskusia; rôzne

1. Otvorenie; schválenie programu; voľba zapisovateľa a overovateľov.
Schôdzu otvoril predseda klubu Peter Dömény. Ďalším vedením schôdze poveril Milku Petrovskú, ktorá iniciovala zvolanie mimoriadnej členskej schôdze RHS tým, že sa vzdala funkcie člena pre financie vo výbore RHS. Následne sa svojich funkcií vzdali aj ďalší členovia výboru RHS, ako aj kontrolnej a revíznej komisie RHS. Dôvodom pre vzdanie sa funkcií bol opakovaný nesúhlas zvyšných členov výboru a revíznej komisie s konaním predsedu Petra Döményho a podpredsedu Mikuláša Kevélyho.
Program schôdze bol schválený, za zapisovateľa bola poverená Milka Petrovská a za overovateľov Jana Mrázová a Alena Palárcová.
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1

2. Rozšírenie výboru o člena pre nechrty, člena pre sponzoring a o regionálnych zástupcov a pokladníkov; voľba členov nového výboru; voľba členov kontrolnej a revíznej komisie
Vzhľadom na to, že väčšina členov výboru RHS a tiež kontrolnej a revíznej komisie RHS sa vzdala svojich funkcií kvôli opakovanému nesúhlasu s konaním predsedu Petra Döményho a podpredsedu Mikuláša Kevélyho, bola zvolaná táto mimoriadna členská schôdza, na ktorej sa rozšíril a zvolil nový výbor RHS a tiež kontrolná a revízna komisia RHS v nasledovnom zložení:
Predseda : Pavlína Polčičová, zvolená v neprítomnosti, písomný súhlas s nomináciou.
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1
Podpredseda: Tatiana Ratuská
Hlasovanie: prítomní: 18, za 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Člen pre propagáciu: Vladimír Ferko
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Člen pre sponzoring: Jana Mrázová
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Člen pre financie: Milka Petrovská
Hlasovanie: prítomní: 18, za 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Člen pre technické vybavenie: Miroslav Žikavský
Hlasovanie: prítomní: 18, za 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Šéfredaktor klubového spravodaja: Ivan Pádej
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Člen pre nechrty: Jana Mrázová
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2
Regionálny zástupca a pokladník:
a/ pre západné Slovensko: Dana Macejová
b/ pre východné Slovensko: Martina Mariščáková
c/ pre stredné Slovensko: Milka Petrovská
Hlasovanie: prítomní: 18, za 17, proti: 0, zdržal sa: 1
Kontrolná a revízna komisia: Dáša Šuleková, Radovan Bočák a Alena Palárcová
Hlasovanie: prítomní: 16, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 3
Členovia výboru a kontrolnej a revíznej komisie v tomto zložení sú zvolení na 1 ROK (prechodné obdobie). Na najbližšej riadnej členskej schôdzi (plánovaný termín december 2015) prebehne nová voľba členov výboru a kontrolnej a revíznej komisie. Každý člen výboru, aj keď zastáva viac funkcií, má pri hlasovaní 1 hlas, v prípade rovnosti hlasov disponuje predseda dvoma hlasmi.

3. Schválenie nových stanov RHS.
Jednotlivé body stanov sa prerokovali, navrhované zmeny sa do stanov zapracovali a odsúhlasili. Stanovy budú zverejnené na stránkach klubu a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
Hlasovanie: prítomní: 18, za 17, proti: 0, zdržal sa: 1

4. Vnútorné predpisy a smernice – návrh na vytvorenie.
Vnútorné predpisy a smernice budú obsahovať podrobnejšie pravidlá tak, aby sa vyhlo opakovaným zmenám v stanovách klubu (napr. budú upravovať výšku členského príspevku).

5. Pretek pre nechrty – schválenie termínu, rozhodcov.
Popri preteku Majstrovstvá Slovenska 2014 pre nechrty sa zorganizuje Pretek svoriek, termín: 13.12.2014 v Žiline, navrhnutí rozhodcovia: Radovan Bočák, Milka Petrovská, vedúci preteku: Alena Palárcová.
Hlasovanie: prítomní: 18, za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1

6. Pretek MOLDAVA 2015 – požiadavka na CACT pretek.
Požiadavka o pridelenie CACT úrovne pre plánovaný pretek v Moldave nad Bodvou v termíne 5.4.2015 spojený s pretekom pre nechrty. Vedúci preteku: Martina Mariščáková.
Hlasovanie: prítomní: 18, za 17, proti: 0, zdržal sa: 1

7. Úprava pravidiel pre nechrty.
Rozdelenie kategórií na preteku bude nasledovné:
1) toy do výšky 30 cm
2) malé od výšky 31 cm do 40 cm
3) stredné od výšky 41 cm do 55 cm
4) veľké od výšky 56 cm do 70 cm
5) maxi od výšky 71 cm
6) chrty bez PP
Pri účasti 4 a viac jedincov bez ohľadu na pohlavie v jednom plemene bude automaticky vytvorená sólo kategória bez možnosti súťažiť podľa výškového rozdelenia. Toto rozdelenie je platné od 1.1.2015. Uzávierka prihlášok pre nechrtie preteky bude minimálne 2 týždne pred samotným pretekom, aby bol dostatočný časový priestor na rozdelenie psov do kategórií a na zabezpečenie sponzorských cien pre účastníkov.
Meranie výšky: každý pes musí absolvovať meranie, ktoré bude vykonávať osoba poverená výborom klubu pri plnení licenčných behov, meranie sa zapíše do licenčnej karty psa. Pes, ktorý už má splnenú licenciu bude premeraný pred začiatkom preteku a tiež mu bude výsledok merania zapísaný do licenčnej karty. Prvé meranie sa uskutoční pri registrácií psov na preteku v Žiline 13.12.2014.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0

8. Klubová internetová stránka – obnova, prístup k aktualizáciám.
Je nevyhnutné stránky zmodernizovať a umožniť prístup k aktualizáciám regionálnym zástupcom, ktorý budú môcť zverejňovať pozvánky na tréningy. Zverejniť nové stanovy, vnútorné smernice a aktuálny zoznam členov. Zoznam členov doplniť o kontakty pre urýchlenie komunikácie.
Zodpovední: všetci členovia výboru
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

9. Zľava na štartovnom pre členov RHS.
Poskytnutie zľavy zo štartovného na pretekoch RHS na prvého prihláseného psa pre členov RHS bolo prerokované a schválené. Výška zľavy bude predmetom vnútorných predpisov a smerníc.
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

10. Diskusia; rôzne.
V diskusnom príspevku Jana Mrázová (zvolený člen výboru pre nechrty) predstavila návrhy na:
 rozvoj spolupráce s chovateľskými klubmi nechrtov
 zlepšenie práce ľudí v organizačných tímoch na pretekoch
 rozdelenie tréningov
 motiváciu členov RHS
 pripravila materiál pre nových členov Rukoväť pre nového člena
 pripravila materiál Správanie na tréningoch
 predstavila rozpracované materiály o tréningu šteniat, mladých psov a kondičných príprav s výživou.
Vzhľadom na veľmi zlý (mínusový) finančný výsledok augustového preteku v Bratislave je nevyhnutné pred každým pretekom vypracovať plán nákladov a výnosov akcie, ktorý pred samotnou akciou schváli výbor klubu (uvedené aj v schválených stanovách RHS). Zodpovedný za prípravu plánu a jeho vyhodnotenie je vedúci preteku. Ďalej treba zabezpečiť, aby počas preteku nedochádzalo k rušeniu organizátorov, ktorí spracovávajú výsledky, a aby ľudia z organizačného tímu svoju pridelenú prácu vykonávali bezodkladne. Tieto a ďalšie pripomienky budú zapracované do Vnútorných predpisov a smerníc klubu.

Zapísala: Milka Petrovská

Overili:
Alena Palárcová
Jana Mrázová