Súťaž o titul Dostihový víťaz SR 2007

adminAktuality

DK SKJ oznamuje, že predlžuje termín pre prihlasovanie psov do Súťaže o titul Dostihový víťaz SR 2007 do 9.11.2007. Výsledky posielajte na DK SKJ (Ratmír Mozolák).

BODOVACÍ SYSTÉM PRE ZÍSKANIE TITULU DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR

1.Národný dostih v SR i v zahraničí:
     Finále : 6 – 1 bodov  6-5-4-3-2-1
2. Medzinárodné a majstrovské dostihy v SR i v zahraničí:
     Finále : 12 – 7 bodov  12-11-10-9-8-7
3. MS + ME :
     20 – 1 (1. – 20. miesto)  20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Do celkového hodnotenia sa započítava:
–           5 najlepších výsledkov      
–           minimálny počet absolvovaných dostihov je 4 pre málopočetné plemená, 3 pre ostatných
Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.

Vysvetlenie k bodu 2.:
–––––––––––––––––––
      Za majstrovský dostih sú považované iba majstrovstvá štátu (Majstrovstvá SR)
V zahraničí – národné a medzinárodné majstrovstvá konkrétneho štátu. (napr. Majstrovstvá Rakúska, Maďarska, Nemecka…)  
      Na základe tohoto systému si musí každý uchádzač o titul DV sám spracovať svoje dostihové výsledky. Tieto musia byť zdoklado vané fotokópiou dostihovej knihy s výsledkami, kam mu ich zapísal príslušný klub kde dostih absolvoval.
      Spracované výsledky musia byť odoslané na preverenie a ďalšie spracovanie predsedovi DK p. Mozolákovi najneskôr do 31.10. Zároveň sa tento dátum berie ako uzávierkový.

Pre dostihovú komisiu vypracoval: T. Haring
Platí až do odvolania.

schválené DK SKJ 30.11.2000