Štatút pre udeľovanie titulu ŠAMPIÓN PRÁCE – “dostihový, coursingový šampión SR”

adminDCK SKJ

Dostihová komisia SKJ dňa 7. mája 2008 upravila štatút pre udeľovanie titulu ŠAMPIÓN PRÁCE – dostihový, coursingový šampión SR v nasledujúcom znení:

ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE TITULU ŠAMPIÓN PRÁCE

pre plemená 10. sk. FCI a pre plemená Pharaoh Hound, Cirneco dell´Etna, Podenco Ibicenco, Podenco Canario

Udelenie titulu je podmienené:
1. Získaním 3x ohodnotenia CACT na domácich, alebo zahraničných dostihoch, na dvoch rôznych dráhach. Počet osvedčení 3x CACT, je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových sezónach.
2. Získanie čakateľstva potvrdí hlavný rozhodca dostihu zápisom do Dostihovej knihy. Usporiadateľ pošle podklady na Dostihovú komisiu, ktorá vydá kartu CACT potvrdzujúcu čakateľstvo na dostihového šampióna.
3. Po získaní potrebného počtu CACT majiteľ psa alebo suky odovzdá karty CACT, fotokópiu preukazu o pôvode a doklad potvrdzujúci, že dotyčný pes získal na výstave, kde sa udeľuje CAC ohodnotenie najmenej veľmi dobrý na Dostihovú komisiu, ktorá po overení odošle doklady Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví o tom doklad.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:
1. Čakateľstvo CACT na titul Šampión práce SR  sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na dostihoch doma alebo v zahraničí, ktoré sú schválené národnými zväzmi v danom roku.
2. CACT sa udeľuje psovi a suke z každého plemena, ak v A finále dobehne na prvom mieste. CACT sa udeľuje pre psa a suku plemena zvlášť, ak sú na štarte najmenej traja jedinci z oboch pohlaví. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci z jedného pohlavia, potom psi aj suky súťažia o jeden CACT, ktorý je udelený spoločnému víťazovi.
3. Majiteľ chrta musí tiež preukázať, že dotyčný pes získal na CAC alebo CACIB výstave ohodnotenie minimálne veľmi dobrý.
4. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorý už titul Šampión práce získal.
5. Res. CACT sa udeľuje za tých istých podmienok psovi, ktorý dobehne na druhom mieste. Tri karty Res. CACT môžu nahradiť iba jeden CACT. Ak v takomto dostihu zvíťazí pes, ktorý už splnil podmienky dostihového šampióna a získa tento pes CACT, vtedy druhý pes obdrží RES.CACT, ktorý sa mu započíta ako CACT.
6. Pri coursingu platí, že CACT je možné udeliť iba chrtovi, ktorý dosiahne najmenej dve tretiny z maximálneho možného počtu bodov.
7. Dostihová komisia za výnimočných okolností má právo neudeliť čakateľstvo na šampióna CACT.

Zmena schválená DK SKJ dňa 7.mája 2008.