ROZHODCA A STUPNE ODBORNOSTI

adminDCK SKJ

      Osobu na odbornosť rozhodcu navrhuje Dostihovej komisii SKJ zásadne príslušný klub. Navrhovaná osoba musí byť plnoletá, aktívne činná v klube najmenej tri roky, musí byť komunikatívna, vykazovať schopnosť práce s väčšou skupinou ľudí a požívať prirodzenú úctu a rešpekt.  Rozhodcovia netvoria v klube výsadnú skupinu, ale svojim konaním by mali byť ostatným členom príkladom. DK SKJ, člen CdL ako jediná oprávnená v Slovenskej republike tvorí a dodáva potrebné študijné materiály, určuje termíny skúšok, vykonáva samotné skúšky a dbá o doškolovanie. Od rozhodcov sa taktiež vyžaduje sústavná vlastná snaha o získavanie nových odborných poznatkov.

Prvý stupeň odbornosti je dráhový rozhodca.
      Po troch rokoch činnosti v klube obdrží navrhnutý adept od DK SKJ hospitačný preukaz. S týmto preukazom sa hlási u hlavného rozhodcu alebo vedúceho športového podujatia chrtov. Zodpovednou osobou mu bude pridelené stanovisko a práca na podujatí. Toto si nechá potvrdiť v hospitačnom preukaze. Po zápise najmenej šiestich hospitácií odovzdá preukaz DK SKJ, táto potom určí termín skúšok na prvý stupeň odbornosti a po úspešnom absolvovaní sa adept stáva dráhovým rozhodcom. Ako takýto môže vykonávať činnosť na národných aj medzinárodných podujatiach.

Druhý stupeň odbornosti je hlavný rozhodca.
      Dráhový rozhodca po dvoch rokoch aktívnej činnosti môže byť navrhnutý na zvýšenie kvalifikácie na stupeň hlavného rozhodcu. Príslušný klub o to požiada DK SKJ, ktorá určí termín a vykoná odborné skúšky. Po získaní tejto odbornosti môže hlavný rozhodca vykonávať činnosť na národných podujatiach doma aj v zahraničí.

Tretí stupeň odbornosti je medzinárodný rozhodca, juror.
      Po dvoch rokoch úspešnej aktívnej činnosti ako hlavný rozhodca, môže byť adept navrhnutý na stupeň odbornosti medzinárodný rozhodca s možnosťou byť menovaný do jury na medzinárodných podujatiach doma aj v zahraničí. DK SKJ určí termín a spôsob konania skúšky. Pri tomto stupni odbornosti sa na adepta kladú vysoké požiadavky korektného vystupovania, reprezentácie národného zväzu a tiež schopnosť aspoň základnej komunikácie v niektorom zo všeobecne používaných cudzích jazykov.

      Preukaz rozhodcu s príslušnou kvalifikáciou vystavuje národný zväz Slovenská kynologická jednota na žiadosť Dostihovej komisie. Preukaz rozhodcu, ktorý po dobu päť rokov nevykonával aktívnu činnosť na športových podujatiach chrtov, sa stáva neplatným do doby nového prezkúšania. DK SKJ má právo návrh klubu na rozhodcu v spornom prípade neakceptovať. Všetko uvedené sa týka  činností konaných podľa pravidiel FCI.

Prijaté v Bratislave dňa 20.4.2006.