Pravidlá získania dostihovej a coursingovej licencie

adminPravidlá a predpisy

Zdroj: DCK SKJ

1. Záujemci o licenčné skúšky si vyžiadajú tréningovú knižku vo svojom klube alebo na DCK.
2. Po splnení licenčných skúšok zašlú tréningovú kartu s výsledkom merania (u plemien kde sa vyžaduje meranie – vipety a talianske chrtíky), kópiu Preukazu o pôvode registrátorovi dostihových a coursingových licencií, ktorý vydá po splnení ďaľších podmienok (vek, zápis v nár. reg. atď.) dostihovú knihu s licenciou.
3. Pes musí pred licenčnými skúškami absolvovať minimálne 3 tréningové behy, ktoré musia byť zapísané v tréningovej knižke.
4. Licenčné skúšky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a troch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.
5. Behy musia byť vykonané na dvoch rôznych dráhach.
6. Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom podujatia, ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.
7. DCK uznáva licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dostihových dráhach.
8. Pes smie mať iba jednu dostihovú licenciu podľa štátnej príslušnosti resp. trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí jeho nová, posledná licencia a predchádzajúca je automaticky neplatná, s ktorou nesmie pretekať.
9. Pre psov, pre ktorých sú predpísané merania určila DCK, meracích rozhodcov ktorí jediní sú oprávnení vykonávať merania psov pre účely slovenských dostihových licencií. Iné merania sú neplatné.
10. Pri nadobudnutí psa, slovenským majiteľom, s cudzou licenciou krytou FCI, vydá DCK na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej licencie a Preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú licenciu. U psov podliehajúcich meraniu je povinné nové meranie u nás určenými rozhodcami.
11. V prípade nadobudnutia psa s licenciou, ktorá nie je krytá FCI, musí takýto pes vykonať licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI, ako je uvedené v bode 4.

Zašlite mailom alebo poštou:

Tréningovú knižku
Preukaz o pôvode

mailová adresa:
dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková

poštová adresa:
Ing. Slavomíra Božiková
Tesáre 344
956 21 Jacovce

tréningová karta – 2 €
licencia – 10 €
poštovné v SR – 3 €

Zdroj: Racing Hounds Slovakia