Poriadok pre súťaž Krása a výkon

adminAktuality

Poriadok pre súťaž Krása a výkon

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento poriadok upravuje podmienky súťaže „Krása a výkon“ (ďalej len „súťaž“) tak, aby akcia konaná pod patronátom Slovenskej kynologickej jednoty na území Slovenskej republiky mala jednotný a dôstojný ráz.

2. Súťaž organizuje Racing Hounds Slovakia v spolupráci so Slovenským Klubom Chovateľov Chrtov spravidla raz ročne.

3. Súťaž organizovaná súkromnými osobami a inými kynologickými a nekynologickými organizáciami nebude DK SKJ schválená.

4. Kategóriou na účely tohto poriadku rozumieme výlučne:

a) výstavu uvedenú v kalendári SKCHCH pre daný kalendárny rok,

b) skúšku z výkonu, ktorou rozumieme coursing alebo dostih uvedený v kalendári RHS pre daný kalendárny rok.

5. Súťaž slúži najmä na komplexné zhodnotenie výsledku chovu psov jednotlivých plemien, a tým prispieva k povzbudeniu záujmu o chov a držbu psa.

 

 

Čl. II

Kategórie súťaže

1. Súťaž pozostáva z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku v pomere jedna výstava a jedna skúška z výkonu (coursing alebo dostih).

2. Súťaž môže byť aj kombinovaná, tzn. môže pozostávať z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku, a to v rozsahu jedna výstava, jeden coursing a jeden dostih.

3. Termíny kategórií, z ktorých bude súťaž pozostávať sa dohodnú medzi RHS a SKCHCH do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roku.

4. Za prípravu, zabezpečenie a priebeh výstavy zodpovedná výlučne jej usporiadateľ, ktorým je SKCHCH, pričom sa riadi výstavným poriadkom.

5. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh coursingu a dostihu zodpovedá výlučne jej usporiadateľ, ktorým je RHS, pričom sa riadi dostihovým a coursingovým poriadkom.

6. Termíny kategórií v rámci súťaže budú zverejnené včas na internetovej stránke usporiadateľa.

 

 

Čl. III

Priebeh súťaže

 

1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, Portugalský podenko), ktoré sa zúčastnili všetkých kategórií, z ktorých súťaž pozostáva:

a) výstava – chrt sa prihlási len do jednej triedy, a to triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov,

b) skúška z výkonu – chrt sa zúčastní coursingu / dostihu.

2. Jedinec musí úspešne dokončiť všetky kategórie, z ktorých súťaž pozostáva. Za úspešne dokončenú kategóriu sa považuje:

a) výstava – získanie posudku so zadanou známkou minimálne dobrý,

b) skúška z výkonu – získanie umiestnenia. Jedinci, ktorí sú v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh veterinára vyradení, je priznané úspešné dokončenie kategórie a jedinec získa umiestnenie podľa počtu bodov získaných v prvom kole.

3. Jedincom sa za výsledky z výstavy prideľujú body nasledovne:

 

Ocenenie na výstave

KV

V1 + CAC*

V2 + R-CAC** alebo V1 bez CAC

V2

V

VD1

VD

D

Body

10

7

6

5

4

3

2

1

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 7 bodov

**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 6 bodov

 

4. Jedincom sa za výsledky zo skúšky z výkonu prideľujú body nasledovne:

Na štarte:

1 pes

2 psy

3 psy

4 psy

5  psov

6  psov

7  psov

8  psov

9  psov

10  psov

Umiestnenie:

1. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

10 b

2. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

3. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

4. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

5. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

6. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

7. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

8. miesto

1 b

2 b

3 b

9. miesto

1 b

2 b

10. miesto

1 b

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

 

5. V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.

6. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.

7. Pri rovnosti bodov v kombinovanej súťaži definovanej v čl. II ods. 2 rozhoduje lepšie umiestnenie v tej skúške z výkonu, ktorá bola uskutočnená v poradí druhá.

 

Čl. IV

Udelenie titulu

 

1. Víťaz pre krásu a výkon + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov.

2. Pre získanie titulu musí jedinec definovaný v čl. IV ods. 1 získať minimálne 5 bodov, ináč mu titul nebude udelený.

3. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave 0 bodov, sa o titul nemôže uchádzať.

4. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa. Zápis vykoná usporiadateľ súťaže.

5. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy v prípade, ak na coursingu alebo dostihu súťažia samostatne. Ak sa v rámci plemena súťaží v tzv. mixe, udeľuje sa len jeden titul pre obe pohlavia.

6. Titul sa udeľuje aj v kategórii „šprintér“. Uvedené platí len pre whippety a talianske chrtíky.