Poplatky

adminKlub

euro

Poplatky  

Členské Uhradené do 15.3. Uhradené od 16.3.

radoví členovia

16,- €

20,- €

noví členovia

20,- €

20,- €

študenti od 15r.  – 18r.

8,- €

10,- €

aktívni* darcovia krvi**

8,- €

10,- €

*aktívny darca = ten, ktorý bol od r.2014 aspoň 1-krát na odbere krvi

**treba doložiť kópiu preukazu darcu

Členské uhrádzajte na účet 1432 530 851 / 0200, VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte do správy pre príjemcu svoje meno!

IBAN RHS účtu:
SK44 0200 0000 0014 3253 0851