Plná moc na Výročnú členskú schôdzu RHS 13.10.2018

adminAktuality

Plná moc

 

Vážení členovia RHS,
     ak sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze klubu konanej dňa 13.10.2018 v Banskej Bystrici, môžete splnomocniť ktoréhokoľvek člena RHS, aby Vás zastupoval prostredníctvom tohto vzoru tlačiva Plnej moci. Stačí si ho vytlačiť, vyplniť, podpísať a oskenovanú kópiu zaslať mailom na adresu vybor@coursing.sk
S pozdravom
Ing. Radovan Bočák
predseda RHS