Nominačné kritéria výberu reprezentantov ME v coursingu 2016

Ivan PadejAktuality

20130811

Podmienky účasti na ME v coursingu sú nasledovné:

a. potrebná licencia (dostihová alebo licencia pre coursing)

b. každý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť 2 pretekmi bez diskvalifikácie.

c. pokiaľ bol pes diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom konania ME, jeho účasť je vylúčená.

Pre účasť na ME v coursingu sú oprávnení len tí psi, ktorých dosiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. DCK SKJ určí psov vhodných pre účasť na ME v coursingu 2016.

Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený limit (6 jedincov pre plemeno a pohlavie), bude DCK SKJ postupovať pri nominácii reprezentantov podľa nasledujúcich kritérií:

1. kritérium: coursingový víťaz za rok 2015

2. kritérium: finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2015 vo Fínsku

3. kritérium: najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej dostihovej sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

Zmena majiteľa:

Ak pes zmení majiteľa a presúva sa na Slovensko, tento môže štartovať za Slovensko a to len ak je zapísaný v plemennej knihe UKK (má pridelené SPKP + číslo) minimálne 6 mesiacov.

Prihlasovanie:

Prihláška na ME v coursingu 2016 zasiela spolu s povinnými prílohami majiteľ psa Dostihovej a coursingovej komisii SKJ do termínu uzávierky prijímania prihlášok, ktorý je 3. mája 2016. Všetky potrebné informácie a tlačivo prihlášky budú včas zverejnené na stránke DCK SKJ.

UPOZORNENIE:

Prosíme záujemcov o účasť na ME v coursingu 2016, aby si dôkladne a včas naplánovali svoju účasť na pretekoch, a aby to nenechávali na poslednú chvíľu. Prihlášky po termíne (3.5.2016) už nebudú prijaté.

(zdroj: DCK SKJ, http://www.dck.crew.sk/)