Nariadenia platné pre nadchádzajúce akcie: pretek + tréning

adminAktuality

 

!!! NARIADENIA COVID-19 !!!

Pred akciou:
– prebehne premeriavanie telesnej teploty organizátorom. V prípade, ak sa u účastníka nameraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, účastník ihneď opustí miesto podujatia

– uveďte v Covid-19 formulári, ktorý obdržíte na príjme, všetky osoby, ktoré budú sprevádzať súťažiaceho psa.

Počas akcie:
– dodržiavať dvojmetrové rozostupy medzi osobami

– nepodávať si ruky

– mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)

– pravidelne si umývať ruky mydlom a následne utrieť do papierového obrúska

– používať dezinfekciu rúk

– v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ostať doma, v domácej izolácii

– je vylúčené občerstvenie (konzumácia pokrmov a nápojov)

– organizátor má právo odoprieť akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia Covid-19 účasť na podujatí

 

!!! COVID-19 REGULATIONS !!!

Before the event:
– The organizer will measure the body temperature of every participant. In case the participant’s body temperature is above 37.2 °C, the participant must immediately leave the venue

– Write down all persons accompanying the competing dog in the Covid-19 form (at the registration desk).

During the event:
– Keep a safe distance (2 metres)

– Avoid the hand contact

– Have the upper airways covered (drape, mask, scarf) at all times

– Wash your hands regularly with soap and then wipe with a paper towel

– Use the hand disinfection

– In case of acute respiratory illness (e.g. fever, cough, rhinitis, difficulty breathing) stay at home

– Refreshments are forbidden (consumption of food and drinks)

– The organizer has the right to deny the participation of any person showing the Covid-19 symptoms