Disidentské zápisy

adminDCK SKJ

V záujme jednotného postupu národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty a jej dostihovej komisie pri riešení zápisov cudzími, disidentskými organizáciami do dokladov vydávaných DK SKJ, bolo prijaté toto uznesenie.
• Doklady vydané DK SKJ je možné používať výhradne len na podujatiach konaných podľa pravidiel FCI a u poriadateľov, ktorí sú členmi FCI.
• Na podujatiach schválených a povolených DK SKJ je oprávnený štart iba s dostihovou licenciou vydanou národným zväzom, ktorý je členom FCI. Ak poriadateľ na takomto podujatí povolí účasť s inou licenciou, je toto podujatie neplatné.
• V prípade zápisu akéhokoľvek údaju do dostihovej/coursingovej knihy, dostihovej/coursingovej licencie, tréningovej karty od rozhodcu, organizátora alebo inej osoby, u poriadateľa ktorý nie je členom FCI alebo na podujatí, ktoré sa nekoná podľa pravidiel FCI, je tento doklad znehodnotený a stratil platnosť.
Toto uznesenie ruší a nahrádza uznesenie zo dňa 28. januára 1999 a je súčasťou vykonávacích predpisov k dostihovému a coursingovému poriadku FCI.

Prijaté v Bratislave dňa 20.4.2006